Facebook fanpage

Special Program

 

 

 


 

  

 


 

 

  

     

 

 

 

 

 


วิชาการโรงแรม
User Rating: / 0
PoorBest 
SHARE STORY:
Digg
 

วิชาการโรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วิชาการโรงแรม เป็นสาขาวิชา ที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่ ไปศึกษาในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ นิยมศึกษามากที่สุด กล่าวกันว่า สวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นกำเนิดของ วิชาการโรงแรม ประกอบกับ หลักสูตร การเรียนการสอนของสถาบันส่วนใหญ่ ให้เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสถานศึกษาจะจัดให้ นักเรียนฝึกงานตามโรงแรมต่าง ๆ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้ผู้ที่สำเร็จ การศึกษาวิชาการโรงแรม ของสวิตเซอร์แลนด์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานโรงแรมทุกด้าน เช่น งานครัว งานเสิร์ฟอาหาร งานดูแล ห้องพัก งาน Front Office และมาตรฐานที่ดี ของการบริการด้านต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ออกไปเป็นผู้บริหารโรงแรมที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงและสอนแนะผู้ใต้บังคับบัญชาได้

สถานศึกษาที่เปิดสอนวิชาการโรงแรมในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะไม่มีเปิด สอนในมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันเทคโนโลยีของรัฐ แต่จะเปิดสอนใน สถาบันการศึกษาของเอกชน ซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐ และ / หรือ รับรองโดยสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ระดับการศึกษาที่เปิดสอนมีตั้งแต่ระดับ Certificate (หลักสูตร 1 ปี หรือต่ำกว่า 1 ปี) Diploma (2 - 3 ปี) จนถึงระดับปริญญาตรี (4 ปี) และระดับปริญญาโท (2 ปี) ภาษาที่ใช้ในการสอนนั้น แตกต่างกันออกไปในแต่ละสถาบัน บางแห่งใช้ภาษาอังกฤษในการสอน บางแห่งใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมัน


การขอวีซ่า

การทำวีซ่านักเรียนสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ผู้อนุมัติมิใช่กงสุลสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย แต่เป็นหน่วยงานตำรวจในเมืองที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ โดยสถานศึกษาที่นักเรียนสมัครจะดำเนิน เรื่องให้ดังนี้

1.    เมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว สถานศึกษาจะส่งเรื่องขออนุมัติวีซ่าไปยังหน่วยงานตำรวจ ในเมืองที่ สถานศึกษานั้นตั้งอยู่

2.    หน่วยงานตำรวจจะแจ้งการอนุมัติวีซ่า ไปยังกระทรวงการต่างประเทศที่เบิร์น และกระทรวงการต่างประเทศ จะแจ้งเรื่องการอนุมัติวีซ่า มายังสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

  • ขั้นตอนการอนุมัติจากตำรวจ จนถึงสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ในประเทศไทย ต้องใช้เวลาประมาณ 6 - 8 สัปดาห์

3.    ในขณะที่สถานศึกษาส่งเรื่องขออนุมัติวีซ่าไปยังหน่วยงานตำรวจนั้น สถานศึกษาจะส่งใบตอบรับมาให้นักเรียนด้วย ซึ่งนักเรียนต้องติดต่อ ไปสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ในประเทศไทย เพื่อประทับตราวีซ่า โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

  • กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าพร้อมลายเซ็นจำนวน 3 ชุด (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์)
  • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
  • ใบตอบรับจากสถานศึกษา ระบุระยะเวลาเรียน และหลักสูตร
  • รูปถ่ายขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • หนังสือรับรองฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง


4.    เมื่อนักเรียนยื่นวีซ่าแล้ว สถานทูตจะรับเรื่องไว้ เพื่อรอการตรวจสอบ กับกระทรวงการต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์ และจะโทรศัพท์ นัดหมาย ให้นักเรียนไปประทับตราวีซ่าในภายหลัง โดยปกติสถานทูต จะประทับตราวีซ่าให้นักเรียน ก่อนสถานศึกษาเปิดเรียน 1 สัปดาห์

 

Contact Info

 สถานที่ติดต่อ:


ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270


 โทรศัพท์: 

Tel: 0-2130-7696

081-814-8534 

 

E-mai: info@dynamiceducation.net

 

Line ID: denexchange


facebook