ข้อมูลทั่วไป
User Rating: / 4
PoorBest 
SHARE STORY:
Digg
 

  ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีอาณาเขตติดกับประเทศแคนาดา และเม็กซิโก ประกอบด้วย 50 รัฐ กับ 1 เขตการปกครอง ประชากรดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาคือ ชาวอินเดียแดงหลายเผ่า แต่ประชากรปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจากหลายชนชาติ

 

 

 

 

ฤดูกาล

โดยทั่วไปแล้ว สกหรับแถบตอนกลางของประเทศ อากาศในฤดูร้อนและหนาวจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยอากาศหนาวที่สุดในช่วงเดือนมกราคม และร้อนที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม ส่วนในแถบตะวันออก อากาศในฤดูร้อนกับฤดูหนาวแตกต่างกันไม่มากเท่าแถบตอนกลาง ในส่วนแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก อากาศในฤดูหนาวหรือร้อนจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และแถบตะวันตก อากาศในฤดูหนาวจะไม่เย็นจัดนักคล้ายกับฤดูใบไม้ผลิ แต่ในฤดูร้อนอากาศอาจสูงเท่ากับแถบเส้นศูนย์สูตร

 

 

ฤดูร้อน

ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม

ฤดูใบไม้ร่วง

ช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน

ฤดูหนาว

ในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์

ฤดูใบไม้ผลิ

ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

 


เวลา

เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่จึงมีการจัดแบ่งเวลาเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ

 • ส่วนภาคตะวันออก หรือ Eastern Time Zone (EST) เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง แต่ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จะมีการปรับเลื่อนเวลาในฤดูร้อนอีก 1 ชั่วโมง
 • ส่วนตอนกลาง หรือ Central Time Zone จะมีเวลาช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง
 • ส่วนแถบภูเขา หรือ Mountain Time Zone จะมีเวลาช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่งโมง
 • ส่วนพื้นที่ย่านมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ Pacific Time Zoneจะมีเวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง

ระบบการศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา Elementary Schools เด็กอเมริกันจะเริ่มเข้าเรียน Grade 1 ซึ่งเทียบเท่าชั้นประถม 1 ระบบการศึกษาของอเมริกันแบ่งออกเป็น Grade 1 - Grade 12 ซึ่งโดยหลักการแล้วจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ Grade 1 - Grade 6 หรือระดับประถมศึกษา Elementary School
 • ระดับมัธยมศึกษา Junior High Schools/ Senior High Schools ช่วงที่ 2 คือ Grade 7 และ Grade 8 หรือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Junior High School และ ช่วงที่ 3 คือ Grade 9 - Grade 12 ซึ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Senior High School ซึ่งนับว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยที่นักเรียนในระดับนี้ต้องเรียนวิชาพื้นฐานคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา Technical and Vocational Schools คือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน โดยทั่วไปผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายแล้ว นอกจากนี้ หน่วยกิตที่เรียนจะสามารถโอนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียนด้วย
 • วิทยาลัยชุมชน Community College คือวิทยาลัยระบบ 2 ปี โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรเตรียมเข้าปริญญาตรี Transferable program และหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพ Vocational/ Technical Program Transferable program เป็นหลักสูตรที่มีระบบการเรียนการสอน เหมือนการเรียน 2 ปีแรก ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ที่เรียนจบสามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าเรียนในชั้นปี 3 ของมหาวิทยาลัยได้ และใช้เวลาเรียนอีก 2 ปี ก็จะจบปริญญาตรี
 • Vocational/ Technical program เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ความสำคัญภาคปฏิบัติในสายอาชีพ ผู้ที่สำเร็จหลักสูตรนี้จะมีความพร้อมและความสามารถในการออกสู่ตลาดแรงงาน ได้ทันที โดยทั่วไม่สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนในหลักสูตรจะไม่ได้เตรียมปูพื้นฐานด้านการศึกษาที่ จำเป็นเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
 • วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย College and University เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ Associate's Degree หรืออนุปริญญาตรี Bachelor's Degree หรือปริญญาตรี โดยทั่วไปใช้เวลาเรียนรวม 4 ปี Master's Degree ปริญญาโท โดยทั่วไปใช้เวลาเรียน 1 ? - 2 ปี (หลักสูตรกฎหมาย 1 ปี) และส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรแบบพังการบรรยาย Doctorate Degree ปริญญาเอก ใช้เวลาเรียนประมาณ 3-4 ปี โดย 1-2 ปีแรกจะเป็นการเรียนแบบฟังการบรรยาย ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งหลังจากสอบผ่านหลักสูตรบรรยายแล้วจะเป็นการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาบางคนสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรควบคุมปริญญาโทและปริญญาเอกได้ โดยใช้เวลาเรียนประมาณ 5-5.5ปี
 • สถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูง Professional School การศึกษาด้านวิชาชีพชั้นสูงในประเทศอเมริกาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและเป็นไปได้ยาก ซึ่งเปิดในสาขาดังนี้ คือ แพทย์ พยาบาล สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ และกฎหมาย
 • สถาบันสอนภาษา Language Schools หลักสูตรภาษาที่เปิดสอนส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถทางภาษา ก่อนการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทางวิชาการ เนื้อหาของหลักสูตร ระยะเวลาของหลักสูตร จำนวนชั่วโมงการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ อัตราค่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงขอบข่ายของบริการที่มีให้แก่นักศึกษาจะแตกต่างกันไป
 

Contact Info

 สถานที่ติดต่อ:


ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค
80/341 หมู่บ้านทิพวัล ซ.43

ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ 10270


 โทรศัพท์: 

Tel: 0-2130-7696

081-814-8534 

 

E-mai: info@dynamiceducation.net

 

Line ID: denexchange


facebook